News

Gallery

Kunluan Building (Building 2, Main Building Group), Xiang'an Campus, Xiamen University, Xiang'an South Road, Xindian Town, Xiang'an

District, Xiamen City, Fujian Province, China 361102, School of Overseas Education, Xiamen University

Email: oec@xmu.edu.cn (Enrollment) oecbgs@xmu.edu.cn (Office) Website: http:/

Tel:+86 (0) 592 2186211 Fax:+86 (0) 592 2093346